SQ | EN | SR

Formular i Njoftimit

Hyrje në aktivitetin e Komunikimeve Elektronike

Autoriteti do të procedoj me shqyrtimin e Formularit të Njoftimit vetëm pas kompletimit të Dosjes dhe do ta njoftoj ndërmarrësin për vendosjen në Regjistrin e Njoftimit brenda 5 (pesë) ditëve të punës nga data e kompletimit të Njoftimit.

 • filter_1Të dhënat për ndërmarrësin

  1.1 - Emri i Biznesit *

  1.2 - Numri i Regjistrimit të Biznesit *

  1.3 - Numri fiskal *

  1.4 - Forma ligjore e biznesit *

  1.5 - Adresa *

  1.6 - Qyteti *

  1.7 - Numri i Telefonit *

  1.8 - Numri i Faksit

  Ju lutem plotësoni fushat e kërkuara!

 • filter_2Të dhënat për kyçje

  Kujdes!
  Ju lutem mbani në mend të dhënat që i vendosni më poshtë! Email dhe Fjalëkalimi do të përdoren për casje në platformën elektronike të ARKEP Autoritetit. Në momentin që Ndermarrja juaj Autorizohet për operim të Komunikimeve Elektronike në Kosovë, këto të dhëna do të jenë kredencialet për casje në platformë.

  E-mail adresa *

  Fjalëkalimi *

  Konfirmo fjalëkalimin *

  Ju lutem plotësoni fushat e kërkuara!

 • filter_3Të dhënat për zyrtarin ligjërisht të përgjegjëshëm

  2.1 - Emri i zyrtarit *

  2.2 - Adresa *

  2.3 - Numri i Telefonit *

  2.4 - Numri i Faksit

  2.5 - E-mail adresa *

  2.6 - Numri i identifikimit *

  Ju lutem plotësoni fushat e kërkuara!

 • filter_4Aktivitetet të cilat njoftohen
  Nr. Aktiviteti Lloji
  1. Ofrimi i rrjetit publik fiks

  2. Ofrimi i shërbimeve publike fikse


  3. Ofrimi i rrjetit publik mobil

  4. Ofrimi i shërbimeve publike mobile

  5. Ofrimi i shërbimeve të linjave me qira

  6. Ofrimi i rrjetave publike me transmetim satelitor
  7. Ofrimi i shërbimeve publike satelitore
  8. Ofrimi i shërbimeve të transmetimit të të dhënave (Internetit)
  9. Ofrimi i shërbimeve me vlerë të shtuar

  Ju lutem zgjedhni të paktën një lloj tek Aktivitetet të cilat njoftohen!

 • filter_5Përshkrimi i aktivitetit dhe faza e ofrimit

  Përshkrimi i rrjetit dhe/ose shërbimit që do të ofrohet: (Të jepen përshkrime të detajuara për secilin aktivitet të njoftuar duke specifikuar:
  • A do të përdoret rrjeti vetanak apo ndonjë rrjet tjetër
  • Teknologjia e cila do të përdoret
  • Radio frekuencat, të cilat planifikohen të përdoren
  • Lista e shërbimeve që planifikohen të ofrohen)

  Faza e Ofrimit:
  (Të specifikohet koha e parashikuar për fillimin e aktivitetit të komunikimeve elektronike)

  Ju lutem plotësoni fushat e kërkuara!

 • filter_6Dokumentet e bashkangjitura

  Logo e biznesit

  Bashkangjit

  Kopje e certifikatës së regjistrimit të biznesit *

  Bashkangjit

  Kopje e certifikatës së numrit fiskal *

  Bashkangjit

  Kopje e dokumentit ‘Informatë mbi biznesin *

  Bashkangjit

  Ju lutem bashkangjitni dokumentet e kërkuara!

 • filter_7Konfirmimi i njoftimit

  Ndërmarrja kërkon që t’i lëshohet certifikata e konfirmimit të njoftimit për ofrimin e rrjeteve dhe/ose shërbimeve publike të komunikimeve elektronike të njoftuara përmes këtij formulari:

  Ju lutem konfirmojeni njoftimin!

 • filter_8Detyrimet ligjore

  Ju lutem plotësoni detyrimet ligjore!